Przejdź do treści

Bayer – wizja wdrożenia rolnictwa regeneratywnego na ponad 160 mln hektarów

– Firma Bayer zapowiedziała, że w ramach dywizji Crop Science wykorzysta możliwości, jakie stwarza przechodzenie na rolnictwo regeneratywne, aby rozwijać się na rynkach powiązanych z podstawową działalnością firmy w zakresie nasion, cech, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa. Podczas Innovation Summit 2023 firma przedstawiła potencjał wzrostu w segmentach takich, jak efektywność upraw, biologiczne środki ochrony roślin, biopaliwa, rolnictwo węglowe, precyzyjne aplikowanie środków, a także platformy cyfrowe i rynki służące potrzebom rolnictwa. Firma spodziewa się uzyskać dostęp do wartych ponad 100 miliardów euro rocznie rynków okołorolniczych, podwajając tym samym obecny potencjał ponad 100 miliardów euro w samym portfolio podstawowym. Do połowy kolejnej dekady Bayer przewiduje wdrożenie rolnictwa regeneratywnego na ponad 160 milionach hektarów – na bazie swych wiodących rozwiązań w zakresie środków produkcji rolnej.

Szczegóły tej wizji, wraz z charakterystyką wiodących w branży nasion, cech i programem badawczo-rozwojowym w zakresie ochrony upraw, zaprezentowano w Nowym Jorku. Omówiono holistyczne rozwiązania systemowe leżące u podstaw długoterminowego wzrostu firmy i jej ambitny plan rozwoju rolnictwa regeneratywnego.

Planujemy jeszcze większe zaangażowanie w sektorze rolniczym. Dzięki wiodącym innowacjom i silnej pozycji rynkowej Bayer jest przygotowany do dostarczania rolnikom rozwiązań, których ci potrzebują w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu” – powiedział Rodrigo Santos, prezes Crop Science firmy Bayer i członek zarządu Bayer AG. „Pod pojęciem «rolnictwo regeneratywne» rozumiemy zwiększanie produkcji żywności, dochodów gospodarstw rolnych i odporności wobec zmian klimatycznych, przy jednoczesnym regenerowaniu przyrody. Nasze portfolio obejmie innowacje bazujące na rolnictwie regeneratywnym; będziemy analizować nowe możliwości rynkowe, aby umożliwić rolnikom połączenie wydajności, dochodowości i zrównoważonego rozwoju”.

Cel: rozwiązania wspierające rolnictwo regeneratywne

Rolnicy na całym świecie mogą liczyć na dostępność wiodących innowacji dostosowanych do różnorodnych upraw, które nie tylko zapewniają poprawę plonów, ale także mogą regenerować glebę i minimalizować wpływ rolnictwa na klimat i szeroko pojęte środowisko. W gospodarstwach przyszłości terabajty danych uzyskanych z pól, a także tony sekwestrowanego dwutlenku węgla będą dla rolnika równie ważne, jak plony uzyskiwane z każdego pola. Bayer skoncentruje swoje inwestycje na rozwiązaniach, które tworzą kluczowe filary rolnictwa regeneratywnego. To poprawa wydajności, dobrobytu społecznego i ekonomicznego rolników i ich społeczności, oszczędność wody, łagodzenie zmian klimatu, poprawa stanu gleby, a także zachowywanie i przywracanie różnorodności biologicznej.

Dlatego oferta firmy Bayer w obszarze ochrony roślin, nasion i cech oraz rozwiązań cyfrowych jest nastawiona na stały rozwój i corocznie dokonywane są tam znaczące postępy. Firma inwestuje w wiodące w branży produkty, by przyspieszać dostarczanie rozwiązań potrzebnych rolnikom. Technologie transformacyjne na końcowych etapach rozwoju są łączone z corocznymi odnowieniami globalnego portfolio nasion i uzupełniane setkami nowych rejestracji i formuł produktów dodawanych każdego roku.

Wiodący program rozwoju innowacji wspiera transformację rolnictwa

W 2022 roku na zaawansowanym etapie rozwoju znajdowało się 15 projektów, w tym prace nad nowymi aktywnymi substancjami do ochrony roślin, nowymi cechami nasion oraz prace nad modelami cyfrowymi. Bayer odświeżył ofertę nasion, wprowadzając 500 nowych hybryd i odmian. Rozwinięto również portfolio środków ochrony roślin, wprowadzając 10 nowych preparatów i dokonując ponad 250 nowych rejestracji. Inwestycje w badania i rozwój w wysokości 2,6 mld euro przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, dokonane w 2022 roku, pozwalają kontynuować postępy w opracowywaniu produktów o szacowanym szczytowym potencjale sprzedaży przekraczającym 30 mld euro, z czego połowa ma charakter przyrostowy w stosunku do istniejącej bazy.

„Śmiała wizja wymaga śmiałych inwestycji. Do jej wprowadzenia w życie konieczne jest wykorzystanie wszystkich pięciu naszych platform innowacji – hodowli, biotechnologii, chemii, biologii i nauki o danych. Poza platformami potrzebna jest to konwergencja tych innowacji, która pozwala nam tworzyć rozwiązania systemowe w celu rozwiązania najpilniejszych wyzwań” – powiedział dr Robert Reiter, dyrektor ds. badań i rozwoju w dywizji Crop Science firmy Bayer. „Rolnicy muszą mieć dostęp do materiału o najlepszym profilu genetycznym i cechach, a także do sterowanych danymi skryptów nasadzeń doradzających lokalizacje dla ich roślin i terminy sadzenia. By zapewnić im ochronę w sposób zrównoważony, potrzebują precyzyjnie aplikować małocząsteczkowe środki ochrony roślin, w tym biologiczne. Mamy długą i cenną historię skutecznego odpowiadania na te potrzeby plantatorów w sposób opłacalny i wartościowy”.

Prace badawczo-rozwojowe firmy Bayer obejmują szereg interesujących nowych technologii:

  • Specjalnie stworzone nasiona i technologia hodowli nowej generacji
    Dzięki szerokiej bibliotece materiału genetycznego roślin firma Bayer rozwija istniejące technologie hodowlane, a także opracowuje narzędzia nowej generacji, takie jak edycja genów, w celu tworzenia nasion projektowanych dla plantatorów kukurydzy, soi, bawełny i warzyw. Program precyzyjnej hodowli pomaga zwiększać zarówno plony, jak i wydajność, wykorzystując techniki sztucznej inteligencji do opracowywania odpowiednich nasion do danych warunków. Ponadto firma hybrydyzuje podstawowe uprawy, takie jak ryż i pszenica, w celu poprawy ich wydajności i zrównoważenia. Ryż z siewu bezpośredniego może być uprawiany przy znacznie zmniejszonym zużyciu wody i jednoczesnym zwiększeniu plonów. W Indiach obecnie są prowadzone wstępne próby w ramach programu Bayer Direct Acres.
  • Techniki transformacji cech genetycznych
    Firma rozszerza swoją wiodącą w branży wiedzę specjalistyczną na nowe obszary. Przykładem jest Preceon Smart Corn System, który zapewnia zmniejszoną wysokość roślin, co dla rolników oznacza wiele korzyści. To zmniejszenie ryzyka strat powodowanych przez silne wiatry, możliwość dostępu do roślin przez cały sezon w celu bardziej precyzyjnego podawania środków ochrony i składników odżywczych. To wreszcie możliwość optymalizacji środków produkcji, nasadzeń i rozmieszczenia roślin na polu za pomocą rozwiązań cyfrowych. Podejście systemowe obejmuje narzędzia cyfrowe wspierające sadzenie i stanowi przykład przejścia od sprzedaży środków produkcji do sprzedaży rozwiązań. Pierwszą generację kukurydzy o zmniejszonej wysokości opracowano w drodze hodowli roślin. Kolejna – spodziewana w połowie lub pod koniec dekady – powstała przy zastosowaniu biotechnologii, co zwiększy jej dostępność o większą liczbę hybryd i areału. Na początku tego miesiąca USDA (United States Department of Agriculture – Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) zakończył przegląd kukurydzy o zmniejszonej wysokości, uzyskanej metodami biotechnologicznymi. Wesprze to dalszy proces zatwierdzania. Dzięki specjalistycznej wiedzy o technologii optymalizacji białek, RNAi i biotechnologii, Bayer jest w stanie łączyć nowe cechy, takie jak kukurydza o niskim wysokości, z obecnymi i kolejnymi generacjami cech zwalczania owadów, takimi jak trzeciej generacji cecha zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, aby umożliwić rolnikom ekonomiczniejsze zwalczanie owadów i chwastów dzięki produktowi o niższej wysokości. Innymi przykładami wartości dodanej są odporne na owady i herbicydy odmiany soi firmy Bayer o wielu trybach działania dla Brazylii, koniecznych przy zmieniającej się odporności szkodników i chwastów, co jest typowe w warunkach tropikalnych.
  • Zrównoważone mikrocząsteczki
    Oczekuje się, że w przyszłości rolnictwo będą kształtować nowe podejścia do ochrony upraw. Przykładem jest opracowanie całkowicie nowego sposobu działania herbicydu do zwalczania chwastów na dużych obszarach – pierwszego w branży od ponad trzydziestu lat. Cząsteczka ta wykazała w badaniach skuteczne zwalczanie głównych gatunków odpornych traw i oczekuje się, że zostanie skomercjalizowana pod koniec tej dekady. Inny przykład to nowy fungicyd o szerokim spektrum działania dla zbóż, kukurydzy, owoców i warzyw – w III fazie badań rokuje bardzo pozytywnie. Trwają ponadto prace (II faza badań) nad nowym fungicydem ogrodniczym o szerokim spektrum działania – z możliwością rozszerzenia na zboża i rzepak. Sztuczna inteligencja pomaga firmie Bayer projektować kolejną generację środków ochrony roślin z myślą o zrównoważonym rozwoju i ograniczaniu wpływu na środowisko. Nowe produkty umożliwią rolnikom dostosowanie i ukierunkowanie stosowania na określone sposoby, np. przy użyciu technologii PROTAC, opracowywanej we współpracy z Oerth Bio: celem jest oddziaływanie wyłącznie na jedno wybrane białko i ochronę organizmów pożytecznych. Bayer optymalizuje stosowanie istniejących środków chemicznych za pomocą technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji.

Innowacje firmy Bayer będą napędzać ewolucję rolnictwa, wyposażając rolników w narzędzia, technologie i możliwości, których będą oni potrzebować by stosować rolnictwo regeneratywne. Precyzyjnie opracowane produkty siewne umożliwią znaczne przyspieszenie genetycznego wzrostu potencjału plonów i będą chronione przez przełomowe cechy, które umożliwią uprawę bezorkową w celu poprawy stanu gleby. Dzięki połączeniu z innowacyjnymi mikrocząsteczkami i rozwiązaniami biologicznymi, które mogą chronić różnorodność biologiczną i zapewniać rozwiązania o niskich lub zerowych pozostałościach środków, oraz korzyściami dla gleby dzięki rozwiązaniom cyfrowym, Bayer będzie kształtował przyszłość rolnictwa regeneratywnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *