Przejdź do treści

Pfeifer & Langen Polska: oświadczenie w sprawie zakończenia postępowania UOKiK

Pfeifer & Langen Polska S.A. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK w sprawie systemu sprzedaży nasion.  Postępowanie zakończyło się wydaniem tzw. decyzji zobowiązującej – potocznie znanej jako ugoda przedsiębiorcy z Prezesem UOKiK. Dzięki polubownemu trybowi   postępowania Pfeifer & Langen Polska S.A. miała możliwość wypracowania, w konstruktywnym dialogu z Urzędem, propozycji zmian do dotychczas funkcjonującego modelu zaopatrywania plantatorów buraka cukrowego w materiał siewny.

Rozwiązanie, które zgodnie z decyzją zostanie wprowadzone przez Pfeifer & Langen Polska S.A., zakłada że:

  • Nadal będzie działał system sprzedaży nasion bezpośrednio od Pfeifer & Langen Polska, dzięki któremu plantator może nabyć nasiona wybrane wspólnie przez Producenta Cukru i przedstawicieli plantatorów.
  • Sposób zaopatrywania plantatorów w materiał siewny zostanie poszerzony o możliwość zakupu nasion przez samych plantatorów bezpośrednio u ich producentów lub podmiotów zajmujących się profesjonalną sprzedażą nasion buraków cukrowych. Szczegółowe zasady zostaną dokładnie opisane w treści umów kontrakcyjnych i w komunikatach, wystosowanych do plantatorów przez Producenta Cukru.

Dotychczas funkcjonujący model zaopatrywania plantatorów w materiał siewny został wypracowany w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego, zawartego przez wszystkich producentów cukru w Polsce i Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w kwietniu 2017 roku. Porozumienie to przewidywało wykorzystywanie do siewu wyłącznie nasion, które zostały dostarczone przez producenta cukru lub wskazanego przez niego dostawcę.

Realizując zasady wypracowane w Ogólnopolskim Porozumieniu Branżowym przedstawiciele Pfeifer & Langen Polska S.A. oraz związków plantatorów buraka cukrowego reprezentujący plantatorów współpracujących z Pfeifer & Langen Polska S.A. przygotowywali corocznie listę odmian nasion buraków cukrowych, które producent cukru zapewniał w ofercie dla swoich plantatorów. Plantatorzy dokonywali wyboru nasion z listy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ich gospodarstw. Na przygotowywaną przez przedstawicieli plantatorów i producenta cukru listę odmian trafiają nasiona przystosowane do różnych typów gleb czy specyficznych warunków pogodowych, o wysokiej energii kiełkowania. Przed wprowadzeniem ich do sprzedaży producent cukru zleca również specjalistyczne badania nasion w niezależnym laboratorium.

Ten funkcjonujący przez wiele lat model zaopatrywania plantatorów w materiał siewny umożliwia plantatorom nabycie nasion nie tylko na korzystnych warunkach cenowych, lecz także skorzystanie z obsługi serwisowej świadczonej w całości przez producenta cukru.

W toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK uzgodniono, że możliwość nabycia nasion według dotychczasowego modelu pozostanie bez zmian. Wypracowano natomiast dodatkowe zasady, dzięki którym sposób nabycia materiału siewnego na potrzeby kontraktacji buraków cukrowych w Pfeifer & Langen Polska S.A. zostanie rozszerzony o możliwość zakupu nasion przez plantatorów bezpośrednio u producentów nasion lub podmiotów zajmujących się profesjonalną sprzedażą nasion buraków cukrowych.

Plantatorzy korzystający z tego rozwiązania będą zobowiązani do spełnienia warunków, szczegółowo określonych w umowach kontraktacyjnych. Obowiązki te dotyczą w szczególności dostarczenia producentowi cukru dokumentów, potwierdzających i gwarantujących bezpieczeństwo produkcji cukru na bazie nasion, z których wyhodowane zostaną buraki cukrowe. Wypracowane przez producenta cukru nowe warunki zaopatrywania plantatorów w materiał siewny, zaakceptowane przez Prezesa UOKiK, mają na celu zapewnienie możliwości wyboru dostawcy nasion, identyfikowalności pochodzenia surowca w całym cyklu produkcyjnym cukru, od pola do stołu, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności według najwyższych, oczekiwanych przez konsumentów standardów.

Wypracowane nowe rozwiązania w zakresie dystrybucji nasion buraków cukrowych z pewnością przyczynią się do powstania nowych mechanizmów i działań rynkowych w obszarze nasion buraków cukrowych. Zarząd Pfeifer & Langen Polska S.A. liczy, że nowe, dopasowane do specyfiki rynku cukrowniczego rozwiązania, które są owocem długotrwałej, konstruktywnej pracy ekspertów z wielu dziedzin – zarówno ze strony producenta cukru, jak i UOKiK-u – stanowić będą kompleksowe uzupełnienie dotychczas wypracowanych metod zapewnienia najwyższej jakości buraków cukrowych oraz produkowanego z nich cukru. Pfeifer & Langen Polska S.A. ma nadzieję, że analogiczne standardy i rozwiązania przyjmą również pozostali producenci cukru, co da gwarancje tworzenia równych warunków konkurowania wszystkim uczestnikom procesu uprawy buraka i produkcji cukru.

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów, swoje produkty sprzedają m.in. pod marką Diamant.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *